Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
° Rejestr działalności regulowanej
° Rejestr instytucji kultury
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rejestry i ewidencje strona główna 

Rejestry i ewidencje
 

Referat finansów

Stanowisko ds. wymiaru podatków

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym podatników

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
 • Ewidencja wysłąnych upomnień
 • Ewidencja tytułów wykonawczych

Referat ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej, leśnictwa i ochrony środowiska

Stanowisko ds. planowania przestrennego i inwestycji

 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr zaświadczeń o przeznaczeniu działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr zabytków nieruchomych

Stanowisko ds. leśnictwa

 • Rejestr zezwoleń na wycinkę drzew
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych
 • Rejestr wydanych kart organizacyjno-mobilizacyjnych

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności

 • Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Rejestr kopert dowodowych
 • Rejestr mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy
 • Stały rejestr wyborców
 • Rejestr wyborców wpisanych na własny wniosek
 • Rejestr wydanych zaświadczeń meldunkowych
 • Rejestr dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 • Rejestr poborowych i przedpoborowych
 • Ewidencja ludności
 • Księgi stanu cywilnego

Samodzielne stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych i obsługi rady

 • Rejestr zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta
 • Rejestr uchwał Rady Gminy
 • Rejestr wniosków i interpelacji radnych
 • Rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i informatyki

 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 11:36:26 Informację zaktualizowano 2012-11-23 10:54:06, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Krzysztof Bołotiuch

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej  .  Rejestr instytucji kultury . 
wersja do druku