Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
GMINA WIELKIE OCZY
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Karty usług
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
° Rejestr działalności regulowanej
° Rejestr instytucji kultury
Nabór pracowników
Kontrole
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Oświadczenia
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2018
Wybory Prezydenta RP - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Parlament Europejski - 2014
Sejm i Senat 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rejestry i ewidencje strona główna 

Rejestry i ewidencje
 

Referat finansów

Stanowisko ds. wymiaru podatków

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym podatników

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
 • Ewidencja wysłąnych upomnień
 • Ewidencja tytułów wykonawczych

Referat ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej, leśnictwa i ochrony środowiska

Stanowisko ds. planowania przestrennego i inwestycji

 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr zaświadczeń o przeznaczeniu działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Rejestr zabytków nieruchomych

Stanowisko ds. leśnictwa

 • Rejestr zezwoleń na wycinkę drzew
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych
 • Rejestr wydanych kart organizacyjno-mobilizacyjnych

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności

 • Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Rejestr kopert dowodowych
 • Rejestr mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy
 • Stały rejestr wyborców
 • Rejestr wyborców wpisanych na własny wniosek
 • Rejestr wydanych zaświadczeń meldunkowych
 • Rejestr dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 • Rejestr poborowych i przedpoborowych
 • Ewidencja ludności
 • Księgi stanu cywilnego

Samodzielne stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych i obsługi rady

 • Rejestr zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta
 • Rejestr uchwał Rady Gminy
 • Rejestr wniosków i interpelacji radnych
 • Rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i informatyki

 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 11:36:26 Informację zaktualizowano 2012-11-23 10:54:06, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch, autor: Krzysztof Bołotiuch

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej  .  Rejestr instytucji kultury . 
wersja do druku