Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
° Klauzule informacyjne
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 RODO strona główna 

RODO
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Wójt Gminy Wielkie Oczy informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy jest Gmina Wielkie Oczy, reprezentowana przez Wójta Gminy Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: odo@wielkieoczy.info.pl.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Gminy Wielkie Oczy, zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011 r. poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne lecz niezbędne do realizacji określonych celów. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie brak możliwości realizacji określonych zadań.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Bołotiuch

tel.: 16 631 01 13 wew. 18

e-mail: odo@wielkieoczy.info.pl

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 20:00:29 Informację zaktualizowano 2020-03-16 14:32:20, wprowadzający: Krzysztof Bołotiuch

Zobacz:
 Klauzule informacyjne . 
wersja do druku