Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Wielkie Oczy  www.wielkieoczy.eu
Gmina
Statut Gminy
Majątek gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Jednostki pomocnicze
Urząd Gminy
Dane adresowe
ePUAP
Regulamin
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Referaty i stanowiska
Zarządzenia Wójta
Informacje Urzędu
Ogłoszenia/Informacje
Nieruchomości
Zamówienia publiczne
° Zamówienia publiczne - 2020 rok
° Zamówienia publiczne - 2019 rok
° Zamówienia publiczne - 2018 rok
° Zamówienia publiczne - 2017 rok
° Zamówienia publiczne - 2016 rok
° Zamówienia publiczne - 2015 rok
° Zamówienia publiczne - 2014 rok
° Zamówienia publiczne - 2013 rok
° Zamówienia publiczne - 2012 rok
° Zamówienia publiczne - 2011 rok
Zamówienia publiczne GOPS
Inwestycje celu publicznego
Informacje o środowisku
Badania wody
Strategie i plany
Rejestry i ewidencje
Nabór pracowników
Kontrole
Petycje
Karty usług
Sekretarz Gminy
Referat Finansów
Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności
Samodzielne stanowiska
Rada Gminy
Kompetencje rady
Skład Rady (2018-2023)
Sesje Rady
Uchwały Rady
Komisje Rady (2018-2023)
Posiedzenia komisji
Protokoły komisji
Interpelacje i zapytania
Oświadczenia majątkowe
Radni (kadencja 2018-2023)
Radni (kadencja 2014-2018)
Radni (kadencja 2010-2014)
Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Wybory
Wybory Prezydenta RP - 2020
Wybory do Sejmu i Senatu - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 2019
Wybory samorządowe - 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
RODO
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne - 2019 rok strona główna 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych”
2019-12-24 11:54:05
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2020 roku"
2019-12-23 14:09:29
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”
2019-12-19 09:44:28
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2019-12-17 10:23:03
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów"
2019-12-09 09:59:37
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2019-12-02 11:28:35
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów". Znak sprawy: R.I.271.25.2019
2019-11-29 10:18:17
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy". Znak sprawy: R.I.271.23.2019
2019-11-22 08:49:19
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych”
2019-11-20 15:36:35
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2020 roku", którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
2019-11-20 13:14:20
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych”
2019-11-06 12:02:11
  ...więcej

Wyjaśnienia do zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych”
2019-10-31 12:50:13
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych”
2019-10-28 14:29:49
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn.: "Odwodnienie działki wokół budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu"
2019-09-26 14:48:08
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zadania pn.: "Odwodnienie działki wokół budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu"
2019-09-25 13:53:32
  ...więcej

Informacja do zapytania ofertowego dot. zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy". Znak sprawy: R.I. 271.20.2019
2019-09-24 14:08:16
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn.: "Odwodnienie działki wokół budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu"
2019-09-12 11:47:45
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszzej oferty dot. zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy"
2019-09-11 14:44:17
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30000 euro dla zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy"
2019-09-04 21:47:37
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszzej oferty dot. zadania "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105319R "Horysznie" w miejscowości Wielkie Oczy km 0+540 - 0+740. Etap II"
2019-08-23 07:44:27
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 48
następne